تحلیل بنیادی

اخبار کدال : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سهام برخی شرکت ها (۲)

گزارش کدال

اخبار کدال

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سهام برخی شرکت ها

به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد:

سباقر:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت سيمان باقران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) آرمان نوين رسيدگي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروين پارس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: خراسان، آواي خراسان جنوبي

فنوال:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۰ ریال تصویب شد.

۲) بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول پايه فراگير به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

تکمبا:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت کمباين سازي ايران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) مفيد راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفيد راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: قدس

مفاخر:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد

وآفری:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بيمه کارآفرين

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز ايران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

خپارس:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت پارس خودرو

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

وخاور:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بانک خاورميانه

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ریال تصویب شد.

۲) تدوين و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بيات رايان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات، دنياي اقتصاد

شتران:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت پالايش نفت تهران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۰۰ ریال تصویب شد.

۲) هوشيار مميز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دايا رهيافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد

کورز:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت ورزيران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱,۰۰۰ ریال تصویب شد.

۲) فراز مشاور ديلمي پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان نوين رسيدگي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: جهان اقتصاد

وحکمت:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بيمه حکمت صبا

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱۰ ریال تصویب شد.

۲) فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروين پارس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات، دنياي اقتصاد

لسرما:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت صنايع سرما آفرين ايران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۶ ریال تصویب شد.

۲) آزمون پرداز ايران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دايا رهيافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

دلقما:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت داروئي و بهداشتي لقمان

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۵۰ ریال تصویب شد.

۲) آرمان آروين پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

کترام:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت توليدي کاشي تکسرام

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آريا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند(۱)

محسن زکی زاده

گزارش بازار : صعود به ارتفاع ۱۱۲ هزار پله ای…

محسن زکی زاده

اخبار کدال : رشد بیش از هزار درصدی سهام شغدیر، وگستر، لبوتان و اخباری از سامان و …

دیدگاه خود را ثبت کنید