تحلیل بنیادی

اخبار کدال : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سهام برخی شرکت ها (۲)

گزارش کدال

اخبار کدال

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سهام برخی شرکت ها

به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد:

سباقر:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت سیمان باقران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: خراسان، آوای خراسان جنوبی

فنوال:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۰ ریال تصویب شد.

۲) بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

تکمبا:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت کمباین سازی ایران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: قدس

مفاخر:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنیای اقتصاد

وآفری:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بیمه کارآفرین

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

خپارس:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت پارس خودرو

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

وخاور:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بانک خاورمیانه

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ریال تصویب شد.

۲) تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات، دنیای اقتصاد

شتران:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت پالایش نفت تهران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۰۰ ریال تصویب شد.

۲) هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنیای اقتصاد

کورز:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت ورزیران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱,۰۰۰ ریال تصویب شد.

۲) فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: جهان اقتصاد

وحکمت:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت بیمه حکمت صبا

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱۰ ریال تصویب شد.

۲) فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات، دنیای اقتصاد

لسرما:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت صنایع سرما آفرین ایران

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۶ ریال تصویب شد.

۲) آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

دلقما:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت داروئی و بهداشتی لقمان

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۵۰ ریال تصویب شد.

۲) آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

کترام:
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنیای اقتصاد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

تحلیل تکنیکال و بنیادی از سهام کرازی (کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی)

هادی جنگجو

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام شکلر و انتظار برای نوسانی مثبت

هادی جنگجو

اخبار کدال :اعلام زمان پرداخت سود پارس، تعدیل مثبت ۲۲۰ درصدی ریشمک و …

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید