اخبار کدال : رشد ۹۴ درصدی سهام کفرا، ۴۶ درصدی پارس، ۷۱ درصدی کگل و … در گزارش شش ماهه

0
اخبار کدال ( سهام )

کدال

اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها

کفرا:
سهام فرآورده های نسوز ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۵۸,۸۷۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۲۶,۲۶۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴% رشد داشته است.

خچرخش:
سهام چرخشگر دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۶,۱۲۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴۰,۸۹۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷% رشد داشته است.

توریل:
سهام توکا ریل دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۵۹,۸۳۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۹۷۸,۷۵۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱% رشد داشته است.

کدما:
سهام معدنی دماوند دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۵,۷۸۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۴,۲۰۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% رشد داشته است.

پاکشو:
سهام گروه صنعتی پاکشو دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۰۷۳ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۰۱۹ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲% رشد داشته است.

بخوانید!  گزارش کدال : عملکرد عالی سهام گروه پتروشیمی در گزارش 12 ماهه

پارس:
سهام پتروشیمی پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹,۴۵۶ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۳,۰۵۵ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% رشد داشته است.

فرآور:
سهام فرآوری مواد معدنی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۶,۹۰۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۲۱,۹۳۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵% رشد داشته است.

کگل:
سهام معدنی و صنعتی گل گهر دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷,۶۷۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۶,۵۸۸ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱% رشد داشته است.

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید