تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند(۱)

اخبار کدال ( سهام )

اخبار کدال

گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها

شلعاب:
سهام لعابیران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۹,۰۳۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۱۰,۹۹۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳% افت داشته است.

بمپنا:
سهام تولید برق عسلویه مپنا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۳,۵۴۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۹۱۰,۶۵۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳% افت داشته است.

خوساز:
سهام محورسازان ایران خودرو دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۱۰,۳۹۶ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۰۰۳,۳۴۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴% افت داشته است.

دزهراوی:
سهام داروسازی زهراوی دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۳۷,۸۶۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۲,۰۶۸,۴۶۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% افت داشته است.

خاهن:
سهام آهنگری تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۲,۶۷۶ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۵۲۸,۳۹۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵% افت داشته است.

تکمبا:
سهام کمباین سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۵۸,۱۷۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۹۵۱,۷۰۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% افت داشته است.

خنصیر:
سهام مهندسی نصیر ماشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۰,۶۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۲۸۸,۹۷۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% افت داشته است.

خاذین:
سهام سایپا آذین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۰۳,۹۳۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۷۲۱,۶۶۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% افت داشته است.

قشیر:
سهام تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود ۶۲,۱۰۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۰۵۷,۸۳۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱% افت داشته است.

وایران:
سهام لیزینگ ایرانیان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۲,۰۰۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۵۶۶,۷۳۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% افت داشته است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

گزارش بازار : شاخص کل ۲۶۰۰ واحد رشد کرد. رکورد شکنی ها ادامه دارد

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت خودرویی

محسن زکی زاده

اخبار کدال : رشد ۲۰۰ درصدی سهام خلنت، رشد ۸۹ درصدی قچار و …

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید