عناوین : ترانه های تخت حوضی

ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه عروس و داماد

محمد زکی زاده
این خانه همش نورفشان است امشب / هر چشم حسود دور از آن است امشب / در عرش برین فرشتگان می گویند / تبریک نثار دو جوان است امشب...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه میرزا قلمدون

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / میرزا قلمدون ... دیشب زن من گفت به من میرزا قلمدون / گفتم بله قربون بله قربون بله قربون / گفت فردا میشی حاکم میدون / گفتم بله قربون بله...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه عمو سبزی فروش

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / عمو سبزی فروش ... عمو سبزی فروش / بعله / سبزی کم فروش / بعله / سبزیت گل داره / بعله / درد دل داره / بعله / سبزی آش...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه ارباب خودم سلام علیکم

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / ارباب خودم سلام علیکم ... ارباب خودم سلام علیکم / ارباب خودم سرتو بالا کن / ارباب خودم گلی به جمالت / از کجا بگم وصف کمالت...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه میرم زن میگیرم

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / میرم زن میگیرم ... منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم / چی گفتی؟ / این ور و اون ور ننداز میرم زن میگیرم / چی گفتی؟...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه عذرا خانوم

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / عذرا خانوم ... عذرا خانوم سلام علیک یاالله / علیک سلام والده مش ماشالله / عذرا خانوم حال شما چطوره / شوهر امسال شما چطوره...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه ماشین مشدی ممدلی

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / ماشین مشدی ممدلی ... ماشین مشدی ممدلی / نه بوق داره نه صندلی / با پرده های مخملی / با چوب های جنگلی / صندلی هاش فنر داره / شوفر...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه ای یار مبارک بادا

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / مبارک باد ... امشب چه شبی است شب مراد است امشب / این خانه همش شمع و چراغ است امشب / ای یار مبارک بادا / ایشالله مبارک بادا...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / ترانه سر شب

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / سر شب ... سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم / دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم / ننه‌مو دیدم ترسیدم / بابامو دیدم لرزیدم...
ادبیات ترانه های تخت حوضی

ترانه های تخت حوضی / حاجی فیروز

محمد زکی زاده
ترانه های تخت حوضی / حاجی فیروز ... حاجی فیروزم / بعله / سالی یه روزم / بعله / ای سال برنگردی / بری دیگه برنگردی / یاحق یا هو...