عناوین : شعر کودکانه

ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه گنجشگک اشی مشی

نویسنده
شعر کودکانه گنجشگک اشي مشي / گنجشگک اشي مشي / از قصه ها بيرون بيا / برلب بوم ما نشين / بپر بالا تو آسمون...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه تفنگ دارم

نویسنده
تفنگ دارم، تفنگ دارم / یه عالمه فشنگ دارم / تفنگ نازم آبیه / واقعی نیست، قلابیه / خیلی شبیه آب‌پاشه / به جای تیر، آب می‌پاشه...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

نویسنده
دست کوچولو، پا کوچولو / گریه نکن بابات میاد / تا خونه همسایه‌ها / صدای گریه‌هات میاد / گُشنه شدی؟ شیرت بدم...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

نویسنده
تا تلفن صدا کرد / خنده‌کنان دویدم / صدای بابایم را / از توی آن شنیدم / شنیدم او لپم را / مثل همیشه بوسید...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه یک روز یه آقا خرگوشه

نویسنده
یک روز یه آقا خرگوشه / رسید به یه بچه موشه / موشه دوید تو سوراخ / خرگوشه گفت: آخ / وایسا، وایسا، کارت دارم / من خرگوش بی آزارم...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه سلام

نویسنده
صبح که میشه خروسم می زنه زیر آواز / میگه دیگه بیدار شو کوچولو از خواب ناز / از رختخواب در بیا خورشید خانم بیداره / زمین چه روشن شده با نور اون دوباره!...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه لالا لالا گل ریحون

نویسنده
شعر کودکانه لالا لالا گل ریحون   لالا لالا گل ریحون دوتا فال و دوتا فنجون توی فنجون تو لیلی تو خط فال من مجنون   لالا لالا گل خشخاش چه نازی داره تو چشماش...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه دونه یخ می‌باره

نویسنده
شعر کودکانه دونه یخ می‌باره دونه یخ می‌باره که خیلی خنده‌داره میاد کنار ابرا رنگین کمون دوباره غنچه‌ی خواب خسته تو سرماها نشسته باد بهار که گرمه می‌بوسدش با خنده از آسمون دوباره دونه‌ یخ...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه از مدرسه رسیدیم قطار قصه دیدیم

نویسنده
شعر کودکانه از مدرسه رسیدیم قطار قصه دیدیم   از مدرسه رسیدیم قطار قصه دیدیم یه واگن طلایی رو ریلای خیالی سوار شدیم، خندیدیم دور دنیا چرخیدیم چرخ، چرخ، چه چرخی چه ساحل قشنگی قایقای...