عناوین : غلط ننویسیم

ادبیات غلط ننویسیم

نمازگزار یا نمازگذار ؟ / ناهار یا نهار ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت دهم ... نهار کلمه عربی و به معنی روز است و نباید آن را با واژه فارسی ناهار، یعنی غذایی که در حدود ظهر خورده می شود، اشتباه کرد....
ادبیات غلط ننویسیم

ملغمه یا ملقمه ؟ / مهجور یا محجور ؟

محمد زکی زاده
مَسّ به معنی دست مالیدن به، دست زدن به (چیزی یا کسی) است. مثل آن که می گویند اگر کسی میت را مَسّ کند غسل مس میت بر او واجب می شود. مسح به معنی...
ادبیات غلط ننویسیم

گرایشات یا گرایش ها ؟ / قدر یا غدر ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت هشتم ... قدر به فتح اول و سکون دوم به معنی ارزش است. غدر به فتح اول و سکون دوم به معنی بی وفایی، مکر، فریب، خیانت و... است....
ادبیات غلط ننویسیم

غلتک یا غلطک ؟ / فرمایشات یا فرمایش ها ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت هفتم ... فرمایشات / فرمایش ها ...واژه فرمایش فارسی است و جمع بستن آن با (ات) عربی خلاف قاعده است. به جای آن باید گفت: فرمایش ها...
ادبیات غلط ننویسیم

طوفان یا توفان ؟ / سفیر یا صفیر ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت ششم ... طوفان / توفان ... بعضی به گمان اینکه کلمه طوفان اصلا فارسی است آن را به صورت توفان می نویسند. اما اصل این دو کلمه و معنای آنها یکی نیست....
ادبیات غلط ننویسیم

خدمتگزار یا خدمتگذار ؟ / درب یا در ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت پنجم ... حیات / حیاط ... حیات به معنای زندگی است.حیاط به معنای فضای سر گشوده درون خانه که اطرافش دیوار یا اتاق است....
ادبیات غلط ننویسیم

تپیدن یا طپیدن ؟ / تشت یا طشت ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت چهارم ... تشت / طشت ... تشت واژه فارسی است و طبعا املای آن باید به همین صورت باشد، اما در متون قدیم غالبا به صورت معرب آن طشت آمده است....
ادبیات غلط ننویسیم

باجناغ یا باجناق ؟ / پایه گذار یا پایه گزار ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت سوم ... جذر / جزر ... جذر به معنی ریشه است و یکی از اصطلاحات ریاضی است؛ اما جزر را به پایین ‌رفتن آب دریا می‌گویند....
ادبیات غلط ننویسیم

باتری یا باطری ؟ / امانت گزار یا امانت گذار ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت دوم ...امپراتور / امپراطوراز کلمات دخیل در فارسی است که از زبان های فرنگی، ظاهرا از طریق ترکی عثمانی، گرفته شده است. بهتر است با حرف (ت) و به صورت امپراتور نوشته...
ادبیات غلط ننویسیم

آرایه یا پیرایه ؟ / آزوقه یا آذوقه ؟

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت اول ...آج فارسی است به معنای برجستگی های منظم بر سطح یک شیء مانند سطح سوهان، لاستیک آجدار (آژ و آژده و آجیده و آجیدن و آجین نیز از همین خانواده است)...