عناوین : چهارمقاله

ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
آورده اند که یمین الدّوله سلطان محمودبن ناصرالدّین بشهر غزنین بر بالای کوشکی در چهار دری نشسته بود بباغ هزار درخت، روی بابوریحان کرد و گفت: «من ازین چهار در از کدام در بیرون خواهم...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت سوم؛ در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
مقالت سوم چهارمقاله نظامی عروضی در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم... ابوریحان بیرونی در کتاب التّفهیم فی صناعة التّنجیم باب اوّل بگوید که مرد نام منجّمی را سزاوار نشود تا در چهار...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
حکایت چهارم از مقالت دوم چهارمقاله ... حکایت فردوسی و محمود ...استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین (1) طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت طبران (2) است، بزرگ دیهی...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
حکایت سوم از مقالت دوم چهارمقاله ... حکایت محمود و ایاز و کی عیب سر زلف بت از کاستن است ... عشقی که سلطان یمین الدّوله محمود را بر ایاز ترک بوده است معروف است...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
حکایت دوم مقالت ماهیت علم شعر ... حکایت رودکی و سرودن شعر بوی جوی مولیان آید همی ... سران لشکر و مهتران مُلک بنزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند _ و از ندماء پادشاه هیچکس محتشم...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت دوم؛ در چگونگی شاعر و شعر او

محمد زکی زاده
چهارمقاله در چگونگی شاعر و شعر او ... اما شاعر باید که سلیم الفطره (1)، عظیم الفکره (2)، صحیح الطّبع (3)، جیّدالرّویّه (4)، دقیق النّظر (5) باشد، در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت دوم؛ ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتّساق مقدمات مُوهمه کند والتئام قیاسات مُنتجه، بر آن وجه که معنی خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد....
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت دبیری

محمد زکی زاده
حکایت چهارم مقالت دبیری چهارمقاله ...غایت فصاحت قرآن ایجاز لفظ و اعجاز معنی است، و هر چه فصحا و بلغا را امثال این تضمین افتاده است تا بدرجه ایست که دهشت همی آرد و عاقل...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت دبیری

محمد زکی زاده
حکایت سوم مقالت دبیری چهارمقاله ...صاحب کافی اسمعیل بن عبّادالّرازی وزیر شهنشاه بود و در فضل کمالی داشت و ترسّل و شعر او برین دعوی دو شاهد عدل (1) اند و دو حاکم راست....
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت دبیری

محمد زکی زاده
هر صناعت (1) که تعلق بتفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ دل مُرفه باشد، که اگر بخلاف این بود سِهام (2) فکر او متلاشی (3) شود و بر هدف صواب بجمع نیاید، زیرا که...