عناوین : چهارمقاله

ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت دبیری

محمد زکی زاده
حکایت اول مقالت دبیری چهارمقاله نظامی عروضی... اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان ـ رحمهم الله ـ و آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواهق (۱) نیکو رفتی و از مضایق (۲)...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت اول؛ دبیری

محمد زکی زاده
مقالت اول چهارمقاله در ماهیت دبیری ...دبیری صناعتی (3) است مشتمل (4) بر قیاسات (5) خطابی (6) و بلاغی (7)، منتفع (8) در مخاطباتی (9) که در میان مردم است....
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

محمد زکی زاده
«چهار مقاله» شامل یک مقدمه و چهار مقالت است. نام اصلی این کتاب «مجمع النوادر» بوده، ولی چون دارای چهار مقالت است به نام «چهار مقاله» شهرت یافته است....