رمزهای موفقیت

اغلب درس‌های بزرگ زندگی از میان تجربه‌های دردناک بدست میان…

درس های زندگی

اغلب درس‌های بزرگ زندگی از میان تجربه‌های دردناک بدست میان…

گاهی باید مُکرر صدمه ببینی تا یاد بگیری…
مکرر بیفتی تا بزرگ بشی…
مکرر از دست بدی تا بدست بیاری…
بخاطر اینکه اغلب درس‌های بزرگ زندگی از میان تجربه‌های دردناک بدست میان.

درس های زندگی

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

به کمتر از آنچه می خواهید قانع نشوید!

مهسا زکی زاده

از نقش پول آگاه شوید

مهسا زکی زاده

قاتل اصلی رویا و شادی انسان چیست؟

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید