اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…

اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…
به مسیری گام خواهید گذاشت که منتظر شماست و زندگی شما به همان صورتی خواهد شد که می‌خواهید.

جوزف کمبل

رویامجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا