ادبیات داستان کوتاه گلستان سعدی

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت اول)

در سیرت پادشاهان - گلستان سعدی

در سیرت پادشاهان (قسمت اول)

پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد(۱). بیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت مَلک را دشنام دادن گرفت و سَقَط گفتن (۲) که گفته اند: هرکه دست از جان بشوید(۳) هرچه در دل دارد بگوید.

اذا یَئِسَ الانسانُ طالَ لسانُهُ

کَسِنَّورِ مغلوبٍ یَصولُ علی الکلبِ (۴)

وقت ضرورت چو نماند گریز

دست بگیرد سر شمشیر تیز

مَلک پرسید که چه می گوید. یکی از وزرای نیک محضر(۵) گفت: ای خداوند جهان همی گوید: والکاظمینَ الغیظَ والعافینَ عنِ الناسِ.(۶) ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او گذشت.

وزیر دیگر_که ضد او بود_ گفت: ابنای جنس(۷) ما را نشاید(۸) در حضرت پادشاهان جز براستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و سقط گفت. ملک روی از این سخن درهم کشید و گفت: مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خُبثی (۹). و خردمندان گفته اند: دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز.

 


۱- فرمان دادن

۲- سخن زشت، خطابات و عبارات مشوش

۳- آماده مرگ شدن

۴- هرگاه آدمی ناامید شود زبان درازی میکند/ چنانکه گربه شکست خورده نیز به سگ حمله آرد

۵- خوش معاشرت

۶- و خشم و غضب خود را فروخورند و بر مردم ببخشایند

۷- همکاران، همپایگان

۸- شایسته نیست

۹- بدنهادی، بدخواهی

 

  • باب اول گلستان سعدی (قسمت اول در سیرت پادشاهان)

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  معرفی برج گنبد کاووس (برج گنبد قابوس) / بلندترین برج آجری جهان

نوشته های مرتبط

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده

داستان کوتاه پریچهر (قسمت چهل و دوم)

ارغوان فاطمی

دمی با مولانا / حکایتی از فیه ما فیه

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید