ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت (قسمت اول)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت (قسمت اول)

خواهندهگدا(۱) مغربیشمال غربی آفریقا(۲) در صف بزازانراسته پارچه فروشان(۳) حلبسوریه(۴) می گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سوالگدایی(۵) از جهان برخاستی.

 

باب سوم گلستان

ای قناعت، توانگرم گردان

که ورای تو هیچ نعمت نیست

کُنج صبر اختیار لقمان است

هرکه را صبر نیست حکمت نیست

 


۱. سائل، گدا

۲. مغربی نامی است که عرب ها به ناحیه شمال غربی آفریقا که شامل کشورهای مراکش، الجزائر و تونس است داده اند.

۳. راسته پارچه فروشان

۴. شهری در شام (سوریه)

۵. گدایی

بخوانید!  غلط ننویسیم قسمت هفتم

نوشته های مرتبط

گرگ درون؛ در محضر فریدون مشیری

محمد زکی زاده

 پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با فریدون مشیری

زهرا فخرایی

تو با این عمر کمت، همه ادیان عالم را خواندی؟

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید