ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت پنجم)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت – قسمت پنجم

جوانمردی را در جنگ تاتارمغول(۱) جراحتی هولزخمی هولناک(۲) رسید. کسی گفت: فلان بازرگان نوش دارو دارد، اگر بخواهیباشد کهممکن است که(۳) قدری ببخشد. و گویند آن بازرگان به بخلخسیسی(۴) معروف بود.

گر بجای نانش اندر سفره بودی آفتاب

تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان

 

جوانمرد گفت: اگر نوش دارو خواهم دهد یا ندهد و اگر دهد منفعت کند یا نکند. باریبه هرحال(۵)، خواستن از وی زهر کشنده است.

هر چه از دونان بمنّت خواستی

در تن افزودی و از جان کاستی

باب سوم گلستان

و حکما گفته‌اند: اگر آب حیات فروشند فی‌المثل به آب روی، دانا نخرد که مردن به علتبیماری(۶) به از زندگانی بمذلّتبا خواری.(۷)

 

اگر حنظل خوری از دست خوش خوی

به از شیرینی از دست ترش روی

 


 

۱. مغول

۲. زخمی هولناک

۳. ممکن است که

۴. خسیسی

۵. به هرحال

۶. بیماری

۷. با خواری

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  امام علی در شعر شهریار / علی آن شیر خدا شاه عرب

نوشته های مرتبط

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت در علم طب و هدایت طبیب

محمد زکی زاده

داستان کوتاه گاوچران

نویسنده

بوستان سعدی؛ فی نعت سید المرسلین علیه الصلوه و السلام

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید