ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت اول)

سعدی - باب هشتم

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟

گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مُرد و هِشترها کرد.(۱)

 

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد


 

۱. فرو گذاشت. رها کرد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت هفتم)

نوشته های مرتبط

بیان و شرح یک داستان از مثنوی معنوی مولوی (۱)

محمد زکی زاده

بیان و شرح یک داستان از مثنوی معنوی مولوی (۲)

محمد زکی زاده

شعرپروین، شعرخرد و عاطفه است*؛ به بهانه زادروز پروین اعتصامی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید