ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت دوم)

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد.

 

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود، نه دانشمند
چارپایی بر او کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت چهارم)

نوشته های مرتبط

بهار از منظر ” ابوالقاسم هدایتی “

زهرا فخرایی

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده

بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی(دریادکردن پندهای نوشین روان) – قسمت اول

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید