ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت سوم)

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

هر آن سرّی که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر بدی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد.

رازی که پنهان خواهی با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص باشد که مرآن دوست را نیز دوستان مخلص باشند همچنین مسلسلیکی پس از دیگری.(۱)

 

خامشی به که ضمیر دل خویش
با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم، آب ز سر چشمه ببند
که چو پُر شد نتوان بستن جوی


 

۱. یکی پس از دیگری

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت پنجم)

نوشته های مرتبط

بار دیگر شهری که دوست می داشتم نوشته نادر ابراهیمی

ارغوان فاطمی

پریچهر ( قسمت شانزدهم )

ارغوان فاطمی

رزق و روزی از نگاه اوحدی مراغه ای و شیخ محمود شبستری

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید