ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت هفتم

 

خلاف راه صوابدرست است(۱) و عکس رای اولوالالباببرخلاف نظر و عقیده خردمندان(۲) دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتنراه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن.(۳) امام مرشدپیشوای راهنما(۴) محمد غزالی(۵دانشمند مشهور جهان اسلام) را، رحمه اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت: بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم.

 

امید عافیت آنگه بود موافق عقل

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

بپرس هرچه ندانی که ذُلِّ پرسیدن

دلیل را تو باشد به عزّ دانایی


 

۱. درست، راست

۲. برخلاف نظر و عقیده خردمندان

۳. راه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن

۴. پیشوای راهنما

۵. دانشمند مشهور جهان اسلام

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  همیشه راهی است / مجموعه داستان های شیوانا

نوشته های مرتبط

غلط ننویسیم قسمت سوم

محمد زکی زاده

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت سوم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید