ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت پنجم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت قسمت پنجم

 

فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مخر(۱تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر) که این دام زرقمکر(۲) نهاده است و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید.(۳مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید)

 

الا تا نشنوی مدح سخنگوی

که اندک مایه نفعی از تو دارد

که گر روزی مرادش برنیاری

دوصد چندان غیوبت برشمارد


۱. تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر

۲. نیرنگ، مکر

۳. مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

سه حکایت از مصیبت نامه؛ به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

سوخته

سنگ نوشت رهی معیری به بهانه سالروز درگذشت

محمد زکی زاده

انفجار بزرگ / به بهانه زادروز هوشنگ گلشیری

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید