ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت چهارم)

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقتمهربانی بی موقع و نابجا (۱)هیبت ببرد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

 

درشتی و نرمی بهم در به است

چو فاصد که جراح و مرهم نه است

درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که نازل کند قدر خویش

نه مر خویشتن را فزونی نهد

نه یک باره تن در مذلت دهد


۱. مهربانی بی موقع و نابجا

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت هفتم)

نوشته های مرتبط

در محضر حافظ شیرازی /غزل یازدهم

محمد زکی زاده

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران

امیرپاکنژاد

چهل نامه کوتاه به همسرم؛ نادر ابراهیمی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید