دوشنبه/ 3 آبان / 1400

در آداب صحبت – قسمت هشتم

 

دروغ گفتن به ضربت لازمزخم ثابت(1) ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدندبه گفتن دروغی نشان کرده و شناخته شدند(2) نیزدیگر(3)به راست گفتن ایشان اعتماد نماند؛ قالَ بَل سَوَّلَت لَکُم اَنفُسُکُم اَمراً.(4گفت: بلکه نفسهای شما کاری زشت را در نظرتان بیاراست)

 

یکی را که عادت بود راستی

خطائی رود، درگذارند از او

وگر نامور شد به قول دروغ

دگر راست باور ندارند از او


1. زخم ثابت، زخم دائم

2. به گفتن دروغی نشان کرده و شناخته شدند

3. دیگر، از آن پس

4. قسمتی از آیه سوره یوسف؛ گفت: بلکه نفسهای شما کاری زشت را در نظرتان بیاراست

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا