ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هشتم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت هشتم

 

دروغ گفتن به ضربت لازمزخم ثابت(۱) ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدندبه گفتن دروغی نشان کرده و شناخته شدند(۲) نیزدیگر(۳)به راست گفتن ایشان اعتماد نماند؛ قالَ بَل سَوَّلَت لَکُم اَنفُسُکُم اَمراً.(۴گفت: بلکه نفسهای شما کاری زشت را در نظرتان بیاراست)

 

یکی را که عادت بود راستی

خطائی رود، درگذارند از او

وگر نامور شد به قول دروغ

دگر راست باور ندارند از او


۱. زخم ثابت، زخم دائم

۲. به گفتن دروغی نشان کرده و شناخته شدند

۳. دیگر، از آن پس

۴. قسمتی از آیه سوره یوسف؛ گفت: بلکه نفسهای شما کاری زشت را در نظرتان بیاراست

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

داستان کوتاه پریچهر ( قسمت سیزدهم )

ارغوان فاطمی

بهار از منظر نیما یوشیج

زهرا فخرایی

بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید