ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت اول)

سعدی - گلستان - باب هفتم

در تأثیر تربیت – قسمت اول

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدرعزیزان پدر(۱) هنر آموزید که مُلک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجهصاحب سیم و زر(۲) بتفاریقذره ذره(۳) بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خودبه ذات خود(۴) دولت است؛ هرجا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیندگدایی کند(۵) و سختی بیند.

 

سخت است پس از جاه، تحکم بردن
خو کرده بناز، جور مردم بردن

*

وقتی افتاد فتنه ای در شام
هرکس از گوشه ای فرا رفتند

روستازادگان دانشمند
به وزیری پادشا رفتند

پسران وزیر ناقص عقل به
گدایی به روستا رفتند

 


۱. عزیزان پدر

۲. صاحب سیم و زر

۳. در مقابل به یکباره، ذره ذره

۴. به ذات خود

۵. گدایی کند

 

در مطلب بعد به ذکر حکایت دیگری از باب هفتم گلستان سعدی می پردازیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  معرفی جنگل ابر شاهرود / پیوند آسمان و زمین در مرز سمنان و گلستان

نوشته های مرتبط

نمایش جذاب رنگ ها در ترکیب های خلاقانه (بخش دوم)

بهناز بختیاری

داستان کوتاه پریچهر (قسمت سی ام)

ارغوان فاطمی

بررسی رزق و روزی اشعار بیدل دهلوی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید