ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت پنجم)

گلستان - سعدی - باب هفتم

در تأثیر تربیت – قسمت پنجم

 

مردکی را چشم درد خاستپدید آمدن(۱). پیش بیطاردامپزشک(۲) رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چهارپایان می کند در چشم وی کشیددر چشم آن مالید(۳) و کور شد. حکومت پیش داور بردندبرای داوری به نزد قاضی رفتند(۴)؛ گفت: بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آن که ندامت برد، به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد.

 

ندهد هوشمند روشن رای
به فرومایه کارهای خطیر

بوریاباف اگرچه بافنده ست
نبرندش به کارگاه حریر


 

۱. پدید آمدن

۲. دامپزشک

۳. در چشم آن مالید

۴. برای داوری به نزد قاضی رفتند

 

 

در مطلب بعد به ذکر حکایت دیگری از باب هفتم گلستان سعدی می پردازیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش لب ویو / ورود به لب ویو / Block Diagram - Front Panel

نوشته های مرتبط

حافظ: شاعر منتقد

نویسنده

در محضر حافظ شیرازی /غزل سوم

محمد زکی زاده

داستان کوتاه گاوچران

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید