ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت پنجم)

گلستان - سعدی - باب هفتم

در تأثیر تربیت – قسمت پنجم

 

مردکی را چشم درد خاستپدید آمدن(۱). پیش بیطاردامپزشک(۲) رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چهارپایان می کند در چشم وی کشیددر چشم آن مالید(۳) و کور شد. حکومت پیش داور بردندبرای داوری به نزد قاضی رفتند(۴)؛ گفت: بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آن که ندامت برد، به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد.

 

ندهد هوشمند روشن رای
به فرومایه کارهای خطیر

بوریاباف اگرچه بافنده ست
نبرندش به کارگاه حریر


 

۱. پدید آمدن

۲. دامپزشک

۳. در چشم آن مالید

۴. برای داوری به نزد قاضی رفتند

 

 

در مطلب بعد به ذکر حکایت دیگری از باب هفتم گلستان سعدی می پردازیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت سوم)

محمد زکی زاده

دمی با شعر و یک فنجان چای بهار نارنج / بهار در شعر حافظ

زهرا فخرایی

داستان کوتاه پریچهر ( قسمت سوم )

ارغوان فاطمی

دیدگاه خود را ثبت کنید