عناوین : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ مهر ۹۹: شاخص کل مثبت هم وزن منفی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۵ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۵ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۲۰۴...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲ مهر ۹۹: جرقه های برگشت بازار

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۴ میلیارد و ۴۰۹...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ مهر ۹۹: به امید روزهای خوب پاییزی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۴۹۹...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۱ شهریور ۹۹: سقوط آزاد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳۱ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳۱ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۳۵۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ شهریور ۹۹: قرمز رنگ پایانی بازار امروز

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳۰ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳۰ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۴...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ شهریور ۹۹: افت شاخص با بازگشایی پالایشی ها و خودرویی ها

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۹ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۹ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و ۸۸۴...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۶ شهریور ۹۹: شاخص وارد کانال ۱۷۰۰۰۰۰ شد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۶ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۶ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۷ میلیارد و ۳۵۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۵ شهریور ۹۹: سبز واقعی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۵ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۵ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۲۴۷...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۴ شهریور ۹۹: شروع روند صعودی؟!

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۴ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۴ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۸۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ شهریور ۹۹: همان همیشگی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۳ شهریور ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۳ شهریور ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۳۳۲...