عناوین : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹: چراغ بورس سبز شد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۸۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹: شاخص قرمز ماند

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۷ میلیارد و ۵۹۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹: از دست رفتن اعتماد همراه با فروش حقوقی ها

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱ آذر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲۰ میلیارد و ۸۳۰...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۸ آبان ۹۹: هفته با شکوه

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۸ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۸ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۵۱۸...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ آبان ۹۹: بالاخره شستا باز شد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۷ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۷ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۲۲۲...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۶ آبان ۹۹: روند رو به رشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۶ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۶ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۶۱۲...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۵ آبان ۹۹: رشد ۰.۷۸ درصدی شاخص کل

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۵ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۵ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۷ میلیارد و ۹۹...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۴ آبان ۹۹: هفته خوب شروع شد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۴ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۴ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۳۹...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ آبان ۹۹: هفته سبز به پایان رسید

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۱ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۱ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۷۷۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۰ آبان ۹۹: بورس قرمز، فرابورس سبز

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۰ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۰ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۳...