عناوین : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹: شاخص ۶۶ هزار واحد دیگر رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹: شاخص سد روانی کانال ۱۵۰۰۰۰۰ را هم شکست

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹: عقب گرد ۱۰۰۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

– گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹: فشار عرضه در بسیاری از نمادها

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹: شروع خوب معاملات اول هفته

– گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹: شاخص ۲۸ هزار واحد دیگر رشد کرد

– گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹: رشد نزدیک به ۵۰ هزار واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ تیر ۹۹: روز اول تابستان هم بازار گرم دنبال شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۱ خرداد ۹۹: واکنش سبز بازار به صدور قطعنامه

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳۱ خرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳۱ خرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ خرداد ۹۹: ۲۹۶۰۰ واحد مثبت؛ نتیجه بازار امروز

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۷ خرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۷ خرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...