سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

رسیدگی به پرونده مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م

تازه های مالیاتی  –   دستور العمل ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۹  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: تبصره ماده ۱۵۷

موضوع: دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م

        نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می‌نمایند: “درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته است”، صرف‌نظر از این‌که ادعای مطروح در چه مرحله‌ای قرار گرفته باشد، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مقرر می‌گردد:

 

الف) شرایط ادعای مطالبه مالیات از غیر مؤدی

هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مؤدی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می‌بایست مراتب را به‌طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته (ازجمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت‌نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه‌، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن‌های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مؤدی) به‌صورت ریز گردش کلیه حساب‌های بانکی مؤدی (شخص مدعی) ‌در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور) به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

 

ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

در مواردی که مؤدی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند “الف” به‌صورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است پرونده امر در هر مرحله‌ای که باشد می‌بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد:

  1. قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در موردی که هیئت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مؤدی به برگ تشخیص با اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد):

۱-۱ در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” موردقبول و پذیرش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع‌شده‌ باشد:

در این صورت هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده باشد جاری خواهد بود.

۱-۲ در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی با تجدیدنظر حسب مورد نسبت به انشاء رأی اقدام می‌نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت در مراجع بعدی مالیاتی خواهد بود.

  1. بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات:

۲-۱ در مواردی که اعتراض مؤدی دارای کارت بازرگانی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:

در این صورت هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.

۲-۲ در مواردی که اعتراض مؤدی دارای کارت بازرگانی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی مبنی بر عدم‌تأیید ادعای مؤدی اقدام نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

ج- مواردی که می‌بایست در رسیدگی به ادعای مؤدی مبنی بر سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط سایر اشخاص توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یا کارشناس/کارشناسان مجری قرار رسیدگی، موردتوجه قرار گیرد:

  1. درصورتی‌که ادعای مؤدی دارای کارت بازرگانی در مطالبه مالیات از غیر مؤدی احراز شود و یا این موضوع مورد اقرار مؤدی واقعی قرار بگیرد و به تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی برسد، در این صورت هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به انشاء رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام می‌نماید.
  2. چنانچه اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مؤدی، طبق نظر هیئت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تأیید ادعای مطرح‌شده در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی فراهم باشد، در این صورت نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره مذکور انشاء رأی می‌نماید.
  3. چنانچه اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مؤدی، طبق نظر هیئت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی فراهم نباشد، در این صورت با ارجاع موضوع برای رسیدگی به ادعای مطرح‌شده به مجری یا مجریان قرار رسیدگی اقدامات زیر توسط مجریان قرار معمول گردد:

برای شناسایی صاحب اصلی کالای وارده /صادره حسب مورد اقدامات زیر معمول گردد:

۳-۱ اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه ای که دارنده کارت بازرگانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم نموده و یا ارائه می نماید، اخذ و به پرونده ضمیمه شود.

۳-۲ چنانچه در قبال ارائه کارت بازرگانی قراردادی بین دارنده کارت و سایر اشخاص منعقد شده باشد، نسبت به اخذ و بررسی آن اقدام شود.

۳-۳ درصورتی‌که برای واردات کالا از طریق ثبت سفارش اقدام شده است ضمن مکاتبه با دفتر ثبت سفارش‌ها و نظارت بر مبادلات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشخصات ذینفع، کالای مورد ثبت سفارش، بانک عامل و … دریافت شود.

۳-۴ با استعلام از بانک عامل، مشخصات پرداخت‌کننده وجه کالای وارداتی یا دریافت‌کننده وجه کالای صادراتی را پیگیری و مشخص نماید.

۳-۵ با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذی‌ربط، ترخیص کننده کالا و اینکه کالا به نام چه کسی و توسط چه موسسه یا کدام شرکت حمل‌ونقل و به کدام انبار منتقل‌شده است را کنترل و پیگیری نماید.

۳-۶ با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذی‌ربط اطلاعات مربوط به پرداخت‌کننده حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب واردات کالا را حسب مورد دریافت نماید.

۳-۷ با مکاتبه با شرکت حمل‌ونقل کالای وارداتی مشخصات صاحب کالا و پرداخت‌کننده هزینه حمل را دریافت نماید.

۳-۸ با مکاتبه با انباردار کالای وارداتی که کالا به آن انبار منتقل‌ شده است، مشخصات صاحب کالای وارداتی، رسید انبار، بیمه‌نامه، نحوه تسویه کالا و پرداخت‌کننده هزینه انبارداری را مشخص نماید.

۳-۹ با توجه به ادعای مؤدی در صورت یکه طرف موردادعا در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی می‌باشد، ضمن مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط از ثبت یا عدم ثبت و همچنین منظور شدن یا نشدن واردات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آن اطمینان حاصل نماید.

۳-۱۰ در مورد صادرات کالا نیز ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی و اطلاعات مربوط به دریافت‌کننده وجوه حاصل از صادرات و سایر اطلاعات مربوط، نسبت به احراز هویت صادرکننده واقعی کالا اقدام شود.

۳-۱۱ مکاتبه با سایر مراجع یا اشخاص ذی‌ربط برای اخذ اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع پرونده ازجمله نیروی انتظامی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری طرف معامله، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی و …

مجری یا مجریان قرار کارشناسی مکفند، با اخذ و بررسی مستندات مربوط به شرح فوق حسب مورد، به عنوان قراین و دلایل با رعایت مقررات و بر اساس واقعیت امر نسبت به تنظیم گزارش در خصوص تعیین مؤدی واقعی اظهارنظر نمایند. چنانچه مطابق هر یک از دلایل و مستندات مذکور امکان تعیین صاحب واقعی کالا فراهم باشد ضرورتی به بررسی سایر مستندات که اطلاعات آن موجود نمی‌باشد، نخواهد بود.

هرگاه در اجرای رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی و حکم قسمت اخیر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار برای مطالبه مالیات از مؤدی واقعی مربوط به محدوده جغرافیایی دیگر باشد وفق مقررات اقدام گردد.

هر یک از ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند آمار پرونده‌های مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم را با قید تأیید یا رد ادعای مؤدی مشتمل بر شماره و تاریخ رأی با رعایت مهلت مقرر در آن، به تفکیک شهر و واحد مالیاتی در مرکز استان زیر نظر یکی از معاونین مالیاتی جمع‌بندی و هرماه وضعیت رسیدگی مالیاتی آن‌ها را به دفتر نظارت بر هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی گزارش نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد.

 

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا:        –     مدت اجرا: نامحدود     –     مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا