رمزهای موفقیت

خدا را چگونه می بینی؟

خدا را چگونه می بینی؟

خدا را چگونه می بینی؟

عارفی را گفتند: خداوند را چگونه می‌بینی؟
گفت: آنگونه که همیشه می‌تواند مچم را بگیرد،
اما دستم را می‌گیرد…

مجله اقتصادی تحلیلک

نوشته های مرتبط

خبر خوب و بد وجود ندارد

مهسا زکی زاده

تنها راه شاد و موفق بودن

مهسا زکی زاده

جرئت پذیرفتن اشتباهات

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید