رمزهای موفقیت

خدا را چگونه می بینی؟

خدا را چگونه می بینی؟

خدا را چگونه می بینی؟

عارفی را گفتند: خداوند را چگونه می‌بینی؟
گفت: آنگونه که همیشه می‌تواند مچم را بگیرد،
اما دستم را می‌گیرد…

مجله اقتصادی تحلیلک

نوشته های مرتبط

معجون آرامش

مهسا زکی زاده

امروز را زندگی کنید تا از دست نرفته است…

مهسا زکی زاده

از نقش پول آگاه شوید

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید