رمزهای موفقیت

سفر به درون

الیف شفق

سفر به درون

به هر سمتی که می خواهی برو ، شرق یا غرب، شمال یا جنوب ، ولی این را بدان ، آنکه به درونش سفر کند ، انگار عاقبت ، همه ی زمین را می گردد.

الیف شفق

تحلیلک

نوشته های مرتبط

گذشته در گذشته بماند

مهسا زکی زاده

تمرکز داشتن بر هدف، مسیرت را برای رسیدن به موفقیت، هموار میکند.

مهسا زکی زاده

همین امروز به سمت هدفتان قدم بردارید

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید