رمزهای موفقیت

شجاعت داشته باش و خودت باش

خودت باش

۸شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت داشته باش و خودت باش …
با همه کاستی ها و نقص هایت.
شهامت داشته باش و تندیس زندگی خودت را بساز.
تقدیس گر زندگی دیگران نباش.
آنقدر استعداد و خوبی و توان در خودت هست که دیگران تقدیست کنند.
حکایت نویس زندگی خود باش ،
نه حکایت نویس دیگران.
زندگی خودت حکایتی تر از همه است.

اشو

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

متضاد کلمه موفقیت

مهسا زکی زاده

آموزش نحوه فکر کردن

مهسا زکی زاده

جهل و تعصب خطرناکترین دشمن برای انسان ها

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید