عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس پانزدهم (قسمت اول)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله «وحدت از دیدگاه عارف و حکیم» علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس پانزدهم شرح مراتب طهارت)

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

تفکر موجب کشف اسرار می شود

به عرض رساندیم که «تفکر» قوه خیال را از پراکندگی و افسار گسیختگی نجات می دهد. چه خوب است که انسان در اوایل کار وقتی را برای تفکر در نظر بگیرد و در اطوار وجودی خود و موجودات عالم به فکر بنشیند. این کار باعث حشر پیدا کردن و محرم شدن انسان با عالم می شود. اگر انسان با نظام عالم محرم شود و با او رابطه دوستی برقرار کند این جاست که می تواند به اسرار آن راه یابد، زیرا دوست هرگز سرِّ خود را پنهان نمی دارد.

گاه ممکن است شما نیز نسبت به نزدیکان خود احساس محرمیّت نکنید ولی اسرار خود را با کسی که غیر است و محرم شما شده در میان گذارید. آری معیار محرمیت است.

البته محرمیت فقهی مقوله ای دیگر است. در آن جا می فرمایند: خواهر، مادر، عمه، خاله، همسر و مادر همسر محرم انسان است و می توان به بدن آن ها (غیر از فرج) نگاه کرد. اما نمی توان به بدن غیر این ها نگاه کرد، زیرا بدن زن، عورت زن است و هم چنانکه غیرت انسان موجب می گردد تا شخص عورت خود را جز در مقابل همسر خود مکشوف نسازد، کل بدن زن هم نسبت به نامحرم سرّی است که انسان عاقل آن را برای ایشان مکشوف نمی کند.

انسان در جان خود نیز اسراری دارد که حاضر نیست آن را برای اغیار مکشوف سازد و آن ها را تنها برای کسی آشکار می کند که محرم سرِّ او باشد. ما وقتی به ظاهر زمین و آسمان نگاه می کنیم، فکر می کنیم تمام حقیقت آن ها همین است که می بینیم و حال اینکه آن ها اسراری دارند و ما از آن ها غافلیم. به تعبیر جناب مولوی:

ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم

با شما نامحرمان ما خامشیم

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (قسمت سوم)

ما خیال می کنیم سنگ و چوب و گل خاموشند و نمی بینند و نمی شنوند و نمی فهمند. اما در واقع این سنگ است که به ما می گوید: شما نمی بینید و نمی شنوید و نمی فهمید. زیرا ما در حال حرف زدن و دیدن هستیم. نامحرم بودن شما با ما باعث شده نه گوشتان بشنود و نه چشمتان ببیند. هم چنان که اگر خودتان نیز در بین یکدیگر نامحرمی پیدا کنید او را از خود دور می کنید و حرفش را نمی شنوید و اسرار خود را برای او فاش نمی کنید.

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس پنجم (قسمت سوم)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس ششم (قسمت ششم)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس نهم (قسمت دوم)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید