حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس چهاردهم (قسمت دوم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله «وحدت از دیدگاه عارف و حکیم» علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم شرح مراتب طهارت)

هيچ اصلی در اسلام مهم تر از اصل مبدأ و معاد نيست. بايد توجه داشت که بحث نبوت و رسالت و امامت در مرحله بعدی قرار می گيرد.

ولی متأسفانه اين دو در ما بيش از يک اعتقاد عوامانه چيز ديگری نيست. فهم ما از فشار قبر، همان گودالی است که پس از مردن جسم ما را درون آن می گذارند و در مورد عالم برزخ فکر می کنيم از شب مرگ شروع می شود و تا هنگام قيامت ادامه می يابد.

خب اگر چنين است اين مدت زمان را چگونه بايد پياده کرد؟ مگر غير از اين است که شخص مرده جسم خود را رها کرده و فقط نفس مجرد دارد که ازل و ابد برای آن يکسان است. اين مدت زمانِ عالم برزخ را در جسم او بايد پياده کنند يا در نفس مجرد او؟! اگر در جسم است، که می بينيم بعد از مدتی جسم پوسيده می شود و چيزی از آن باقی نمی ماند و اگر در نفس مجرد پياده می شود، آن هم که مجرد است و زمان و مکان ندارد. چگونه بايد آن را حل کرد؟!

همچنين ما در مسئله مبدأ، اعتقادات عوامی بسياری داريم که هيچ يک از آن ها مطابق موازين و معيارهای دينی و قرآنی ما نيست.

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس پانزدهم (قسمت دوم)

به تصور ما خدايی جدای از زمين و آسمان و ماه و خورشيد، مستقل از اين ها در بالا قرار دارد که همگان را زير نظر دارد. بعد می گویيم علم پيدا کردن به خداوند از آنِ ائمه است و ما را توانايی آن نيست و اين گونه خود را راحت می کنيم. خب چرا ما نبايد بتوانيم به حقيقت آن راه پيدا کنيم؟ مگر ائمه نفرمودند: شما هم مثل بالا بياييد تا بفهميد. ولی متأسفانه ما بيراهه رفته ايم. سال ها نماز می خوانيم و هنوز نمی دانيم چرا برای نماز بايد رو به کعبه کنيم؟! البته نمی گويم اعتقادات ما تماماً باطل است نه خير، اما همه اين ها در مرتبه نازله تفکر قرار دارد که اگر کمی قوی تر بشويم آن خدا و قيامت در مراتب بالاتر نيز برای ما تجلی پيدا می کند.

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس سیزدهم (قسمت اول)

غرض اين که توقف کردن بر چنين اعتقاداتی باعث عقب افتادگی ما شده است. نماز را به خاطر رسوا نشدن در مقابل دوستان و فاميل هایمان می خوانيم و يا چون می ترسيم قيامت و جهنمی که از آن تعريف می کنند حق باشد نماز می خوانيم. در نماز هم از ابتدا تا انتها با همه هستيم غير از خدا. حتی اين نعلين و عبا و عمامه های ما نيز در وقتش جواب نمی دهند که:

واعظان کاين جلوه بر محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

می بينی همين که در تنهايی افتاد، هر چه از دستش برمی آيد انجام می دهد. مانند کارگری که تا نگاه صاحب کار و استادش متوجه اوست خوب کار می کند اما همين که رو برمی گرداند، دست از کار می کشد.

بخوانید!  حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهارم (امتحان و تقویت قابلیت)/1

آن که نماز شب می خواند به وقتش مثل حيوان درنده می شود. خمس و زکات هم می دهد، حج هم می رود، اما به وقتش کار ديگر می کند. چرا چنين می شود؟! اينجاست که حافظ هم ديگر طاقت نمی آورد و می گويد: عارف و صوفی و شيخ همه تزوير می کنند. منتهی بايد زمانش برسد تا آشکار شود.

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس اول (قسمت سوم)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس نهم (قسمت دوم)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس سوم (یکی دیگر از آداب دعا)/۲

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید