حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت چهارم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

                                 

در این کوی و در این برزن چه پیش آمد ترا رهزن

به یـک دو دانـه ارزن فـرو مـاندی ز خـرمنها

«خرمن ها» همان حقائق ملکوتیه هستند که آنها را نیمه شبها به انسان می دهند. در ابتدای راه انسان فقط نصف شب حقایق را می گیرد اما وقتی مقداری زحمت کشید و در مسیر انسانی به حرکت درآمد، روز و شب و دیگر ابعاد نظام عالم شکارگاه او می شود، بدین ترتیب انسان شکارچی عالم می گردد و قوه عاقله او دامِ شکارش می شود نه اینکه خود، شکارِ عالم شود.

در ایـن لای و لـجنها و در ایـن ویرانه گلخنها

شـد از یـاد تو آن ریحـان و روح و بـاغ و گلشنها

«گلخن» همان آتشکده است و به تعبیر ما مازندرانی ها «تینَک حمام». «شد» در اینجا به معنی رفت است. مبادا آتشکده ای داشته باشی که با آتش آن جان خود را بسوزانی و خود را نابود کنی. خوب حال چه کنیم تا از این گرفتاریها به در آییم؟

سـحر گـاهی که می آیـد نسیـم کـوی دلـدارت

تـرا بایـد که بر کـویش بـود هـر دم نشیمنـها

باید اهل سحر باشیم. به قول حضرت استاد: «الهی آنکه سحر ندارد از خود خبر ندارد» آری بی سحران بی خبرانند، هم از خود، هم از نظام هستی و هم از خدای عالم.

بخوانید!  درس دوازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (پیرامون میل)

عزیز من! امشب را سعی کن تا صبح بیدار باشی. تنهایی بسیار لذت دارد، به خصوص تنهایی در تاریکی را لذتی دیگر است. تاریکی و تنهایی و سکوت، قیامت انسان را بر می انگیزانند و انسان به دردش می رسد. سحرگاهان در کوی حقیقت دلدارت بنشین و آنجا را محراب عبادت و نشیمن گاه خود قرار بده. تمام اجتماع را باید فدای لذت سحر کنی. سحرگاه باید از «غیر» دست کشی و به حقیقت نفس خویش بپردازی.

حـجاب دیـده دل گـرددت آمـال دنیـاوی

کجـا دیـدن توانـی تا بـود اینگونـه دَیـدَنها

منظور از «دیدنها» در اینجا خوی و روش است. تا موقعی که این خوی و روش توست نمی توانی زمزمه شبانگاهی و سوز سحری داشته باشی. اینگونه نمی توانی حجاب دیده دل را کنار بگذاری و دل را بینا سازی که:

بـه هـوس راسـت نیایـد به تمنـی نشـود
کـاندرین راه بسـی خون جـگر باید خورد

هـمه خوهـای ناپاکـت تـرا گـردند اژدرها
تـرا گـردند نشتـرها تـرا گـردنـد سـوزنـها

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت ششم

تمام صفات رذیله وملکات نفسانی ات اژدر می شوند و چون سوزن در جان تو فرود می آیند. باید راه عاشقی در پیش گیری که عاشق قرار ندارد.

عـاشقی و قـرار یعـنی چه
عـشقبازی و عار یعنـی چـه

عـاشق صـادق و نباشد در
دل شـب راهـواریعنـی چـــه

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

در محضر امام حسین علیه السلام / قسمت سی و یکم

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (اسماءالله مظاهر می‌خواهند)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و عدم اشتغال به غیر)/۲

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید