حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس ششم (قسمت سوم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی

مجلس ششم – قسمت سوم

در ادامه فرمودند: «طهارت ظاهره در مراتب قوای عملیه نفس، مرتبه تجلیه است» تجلیه جلا دادن نفس است. اصل نفس موجودی نیست که به واسطه نماز خواندن یا روزه گرفتن پدید آمده باشد بلکه نفس حقیقتی است که از جانب خداوند متعال آفریده شده و به وجود آمده است و بعد از آن نیز قرار است که به واسطه احکام شرعیه رنگ گرفته و جلا داده شود. همانند اینکه ساختمانی را می‌سازند و بعد از آن به ما می گویند تزئینش کنید و رنگش بزنید. پس ساختن ساختمان بخشی است و تجلیه و زیبا کردن آن بخشی دیگر. ما چون خود نمی‌دانیم چگونه باید با عالم و آفریده های در نظام هستی ارتباط برقرار کنیم لازم است آفریدگار نظام عالم با همان قلمی که عالم را آفریده برای ما دستور بنویسد و رابطه بین آدم و عالم و آدم و خدای عالم را تنظیم کند. تنظیم ارتباطات به منزله رنگ آمیزی نفس ناطقه است (تا برسیم به اصل شریف علم و عمل که دو جوهر انسان سازند).

پس تعبیر «نور» در روایاتی همچون: «الوضوء نور»، «الصلوه نور»، «الصوم نور»، «الحج نور» دلالت بر این دارد که چراغانی کردن و آراستن منزل دل و جلا دادن ساختمان نفس ناطقه تنها به واسطه مراعات کردن احکام شرعیه متحقق است. «تکوین» اصل ایجاد موجودات را گویند و «تشریع» در خصوص انسان بوده و برای زیبا کردن آن است. لذا می فرمایند: «مرتبه تشریع در خصوص انسان و در مرتبه تجلیه اوست» احکام شرعیه باعث می گردند که قوای نفس به اطاعت شخص در بیایند. اگر کسی روزه گرفت، قوه شهوت را مطیع خود می‌کند و بر او مسلّط می شود. بر خلاف کسی که هر روز شکمبه خود را پر می‌کند و تا آنجا که می تواند می خورد. چنین شخصی هرگز نمی تواند قوه شهوتش را کنترل کند. زیرا عاقلانه نیست که انسان چاقوئی را به دست دیوانه ای بدهد و بعد به او بگوید: نزن که خطرناک است. همین که چاقوئی به او داده اید، نهی را برداشته اید زیرا او دیوانه است و می زند و نهی شما را ادراک نمی کند. نفس نیز قبل از اینکه ساخته شود همانند یک دیوانه است که اگر انسان بدون دستورات اسلامی بخواهد چاقو را به دستش بدهد، خطرناک است. برای خلع سلاح کردن نفس ناطقه باید قوه غضب و شهوت را از او بگیریم. بهترین راه آن روزه گرفتن و گرسنگی کشیدن است زیرا نفس اگر گرسنه باشد مطیع می شود.

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قله قاف)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس پانزدهم (قسمت اول)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس سوم (یکی دیگر از آداب دعا)/۲

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید