دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش سوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

طالع و شرف و هبوط کواکب

دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی / درس بیست و چهارم (بخش سوم) – طالع و شرف و هبوط کواکب (علامه حسن‌زاده آملی)درس ۲۴ (بخش سوم)

طالع و شرف و هبوط کواکب

 

هبوط هر کوکب مقابل شرف او بود به همان درجه. و مراد از مقابل، نظیر آن برج و درجه است یعنی برج ششم بعد از برج شرف، برج هبوط آن کوکب بود؛ و ۱۸۰ درجه بعد از درجه شرف، درجه هبوط آن کوکب بود.

مثلاً برج میزان برج هبوط شمس بود، و درجه نوزدهم میزان درجه هبوط آن. و بر ج عقرب برج هبوط قمر بود، و درجه سوم عقرب درجه هبوط آن، و علی هذا القیاس. هر کوکبی را در برجی و درجه ای نوعی قوّتی یافته اند آنرا شرف آنکوکب نامیده اند؛ و یا ضعفی و آنرا هبوط گفته اند. برج شرف همه آن شرف باشد مگر آنکه در آن درجه قوی بود.آنمآن

چون کوکب به برج شرف تحویل کرد ابتداء قوه بود و روز بروز متزاید باشد تا آندرجه معیّن و درآنجا کمال قوه بود، و چون از آن درجه گذشت شروع در تناقص کند تا به حلول او به برج دیگر.الف

و حال هبوط همچون حال شرف است یعنی چون کوکب به برج هبوط تحویل نماید، ضعیف میشود، و روز بروز ضعف او بیفزاید تا بدرجه هبوط و در آنجا در کمال ضعف باشد و چون از آندرجه گذشت شروع کند در تناقص ضعف تا اینکه تحیل نماید به برج دیگر.

فائده: چون شمس در هر دوره به حرکت خاصه خود به نوزدهم حمل رسد، و آن در هر سال شمسی مطابق نوزدهم فروردین ماه شمسی خواهد بود، در آن یک شبانه روز، حروف عالیات شرف را که هفت و سیزده اند، بر نگین انگشتری حکّ کنند. و چنان انگشتری مزیّن به شرف شمس را در نزد خواص، شرفی خاص است. نکته ۹۷۷ هزارویک نکته مطبوع، به رسم و وصف شرف شمس اختصاص یافته است بدانجا رجوع شود.ب

 

بخوانید!  بخش اول درس بیست و پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وجه تسمیه دائره نصف النهار)

پایان درس ۲۴ …بیان (بخش سوم درس بیست و چهارم دروس هیئت – طالع و شرف و هبوط کواکب)

 

الف)
بیان:
تمام تأثیرات محیطی پله ای است. یعنی ستاره های بالای روی پایینی ها تأثیر می گذارند.

در برج شرف، هوای محیط و بادها نیز بسیار مفید هستند.

 

ب)
بیان:
نوزدهم حمل (نوزدهم فروردین ماه شمسی): زمان دقیق آن از نظر ساعت نیاز به محاسبه دقیق دارد.

نوشتن شرف الشمس علاوه بر زمان، روش و ترتیب نوشتن مشخصی دارد که به جهت جلوگیری از اشتباه به نکته ۹۷۷ هزار و یک نکته جناب علامه حسن زاده و جلسات تصویری آموزشی استاد صمدی آملی رجوع گردد.

دست خط مبارک استاد صمدی آملی
دست خط مبارک استاد صمدی آملی (سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹)

 

 

 

یادداشت
لازم به ذکر است که مطالب قید شده فوق تحت عنوان بیان، نکات و … در حد فهم این نگارنده حقیر است، بنابراین اکیداً توصیه می‌گردد علاوه بر مطالعه اصل کتاب، پیگیری مستمر جلسات تدریس استاد صمدی آملی در خصوص شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی جناب علامه حسن‌زاده آملی، به مباحثه نیز بپردازید.

کتاب دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی علامه حسن‌زاده آملی که توسط استاد صمدی آملی تدریس شده است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

درس چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره معدل النهار)

محمد مهدیان

بخش دوم درس نوزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (افق ترسی)

محمد مهدیان

بخش دوم درس بیست و پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (وجه تسمیه دائره نصف النهار)

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید