بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

بخسنامه مالیاتی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۵ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

دسته: ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی ۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

تصویب نامه شماره ۱۱۳۷۸۹/ت ۵۶۲۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

«ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

۳-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۹۶ –

۴-­ افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

۵-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

۶-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶-

ماده ۲- پنجاه درصد (۵۰%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۳- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

۱-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

۲-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

۳-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره ۱- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده ۴- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (۳) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (۲۴۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده ۵- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده (149) اصلاحی ق.م.م

تبصره- کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (۴) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده ۶- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (۱) و (۲) الحاقی ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۶ – قابل اعمال خواهد بود.»

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده ۴ این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند.

ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹    – مدت اجرا: نامحدود
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در رد ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۳۱

محمد مهدیان

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ۲۲۰/۲۲۷۵/د در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی ق.م.م

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید