ارزش ۶۰ درصد از ارزش سهام عدالت به شش میلیون و ۷۲۷ هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد آن به سه میلیون و ۳۶۳ هزار تومان رسید.

مجله اینترنتی تحلیلک