اخبار خبرهای داغ

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰، دیه در ماه غیر حرام

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰

مطابق با قانون نرخ دیه به صورت کل و جزء و مطابق با قانون در سال ۱۴۰۰متفاوت است.

مطابق با قانون هر ساله قوه قضاییه موظف است تا نرخ دیه را با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور اعلام کند و بر همین اساس سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ نرخ دیه کامل در ماه غیر حرام را ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. اما نرخ دیه به صورت کل و جزء قیمت های متعددی دارد و در هر سانحه ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰

در اینجا نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کنیم.

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان
۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰ تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰ تومان
۸-یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰ تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰ تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۱۳-چهار دهم درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰ تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰ تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰ تومان

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰

۱۶-هفت دهم درصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰ تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۲۰-یک و یک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان
۲۱-یک و دو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان
۲۲-یک و سه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان
۲۳-یک  وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
۲۴-یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۵-یک و شش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان
۲۶-یک و هفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰ تومان
۲۷-یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان
۲۸-یک و نه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۳۰-دو و نیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰

۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
۳۲-سه و نیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۴-چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۶-پنج و نیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۸-شش و نیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان
۴۰-هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۴۲-هشت و نیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان
۴۴- نه و نیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۷-ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۹-خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۴- حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۵۵-دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۵۶-متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
۵۷-سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۵۸-موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۹-هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۶۲-جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۳-دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضای بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۶۷-سرخ شدن اعضای بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۷۱-دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعیین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

برگشت عادل فردوسی‌ پور به تلویزیون

فاطمه مجیدی

اظهارات نتانیاهو در جلسه ۶ ساعته دادگاه: علیه من کودتا شده و بی‌گناهم!

فاطمه مجیدی

احتمال ایجاد سونامی ارزی درصورت بی‌توجهی دولت به تقاضای بازار وجود دارد

هادی جنگجو

دیدگاه خود را ثبت کنید