تحلیل بنیادی

گزارش کدال شرکت هایی که در عملکرد ۷ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند(۲)

گزارش کدال

اخبار کدال

سهام قچار
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷۹۶,۴۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۶۷۲,۷۹۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۶% رشد داشته است.

سهام کسرا
سرامیک های صنعتی اردکان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹۱,۴۰۶ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۶۶,۷۲۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۵% رشد داشته است.

سهام زبینا
کشاورزی و دامپروی بینالود نیشابور دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۴۴,۱۲۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۶۲,۶۵۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶% رشد داشته است.

سهام کشرق
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۸,۰۴۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ۲۵۳,۳۳۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۵% رشد داشته است.

سهام خزامیا
زامیاد دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۱۱۸ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۵۶۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳% رشد داشته است.

سهام چدن
تولیدی چدن سازان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۹۳,۷۹۶ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۵۳,۷۱۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶% رشد داشته است.

سهام دروز
روز دارو دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۳,۶۴۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۷۲,۴۱۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۷% رشد داشته است.

سهام جم پیلن
پلی پروپیلن جم دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۷۴۰ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۷,۹۷۵ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳% رشد داشته است.

سهام فولاد
فولاد مبارکه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۴,۰۸۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ۲۳۴,۴۲۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۹% رشد داشته است.

سهام پتایر
تولیدی ایران تایر در دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۱۰,۸۰۶ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ۳,۰۲۰,۴۱۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶% رشد داشته است.

سهام کمنگنز
معادن منگنز ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۵,۱۶۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۸۳,۰۲۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰% رشد داشته است.

سهام دامین
داروسازی امین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰۴,۶۵۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ۲,۲۲۱,۷۰۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵% رشد داشته است.

سهام شدوص
دوده صنعتی پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۷۳,۳۰۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۴۹۶,۲۵۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۴% رشد داشته است.

سهام خمحور
تولید محور خودرو دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۰۳,۹۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۶۶,۷۳۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۱% رشد داشته است.

سهام فمراد
آلومراد دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۱,۲۸۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۵۶,۸۸۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۰% رشد داشته است.

سهام شتوکا
توکا رنگ فولاد سپاهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۰,۹۹۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۷۲,۳۵۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۶% رشد داشته است.

سهام کحافظ
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۰,۴۹۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۹۳,۶۲۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۸% رشد داشته است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند

محسن زکی زاده

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند (۲)

محسن زکی زاده

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید