روز : اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم؛ در محضر سعدی، به بهانه روز معلم

محمد زکی زاده
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت   غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر بضحاک و سامری آموخت   تو بت چرا بمعلم روی...
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی؛ در اخلاق درویشان (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
بخشایش الهی گمشده ای را در (۱) چراغ توفیق (۲) تا به حلقه (۳) در آمد. به (۴) قدم درویشان و (۵) (۶) به (۷) مُبَدَل گشت. دست از هوی و هوس کوتاه کرد و...