تحلیل تکنیکال سهام شیراز

تحلیل تکنیکال سهام شیراز (پتروشیمی شیراز)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام شیراز مشاهده می کنید سهم بعد از اصلاح 35درصدی و در قالب دبل زیگ به اتمام رسانده است و رشد خود را آغاز کرده است.