تصمیمات مجمع سالیانه ی سهگمت و تعدیل مهم در ولملت و ورنا

  • توسط هادی جنگجو
  • ۶ ماه قبل
  • ۰
کدال

چکیده ای از اخبار کدال

تصویب سود نقدی ۲۱۱ ریال در مجمع سالیانه ی سهگمت و تعدیل منفی ۳۶ درصدی در ورنا و تعدیل مثبت ۳۶ درصدی در ولملت

وملت
سرمايه گذاري ملت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۹۲۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

ولصنم
ليزينگ صنعت و معدن در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۲۴% پوشش داده است.

وسپه
سرمايه گذاري سپه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵۰,۰۰۸ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

توریل
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توکا ريل برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ درمحل اصفهان- فلکه فيض سالن همايش اتاق بازرگاني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

سبزوا
سیمان لار سبزوار در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۹۹ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده بود.

این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۲۶ ریال سود اعلام کرده است.

ساربیل
سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۷۱% در سال مالی جاری به ازای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۸۶ ریال زیان شناسایی کرده بود

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۳% پوشش داده است .

وهور
مديريت انرژي اميد تابان هور در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۰ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۰% پوشش داده است.

بهپاک
صنعتی بهپاک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۹۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۳۲% پوشش داده است.

سهگمت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شرکت سيمان هگمتان

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۱۱ ریال تصویب شد.

۲) سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

وغدیر
سرمايه گذاري غدير در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰% افزایش داشته است.

این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۱۰ ریال سود اعلام کرده است.

ولملت
افشای اطلاعات با اهمیت

سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۱۴۲ ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۱۹۳ ریال
درصد تغییر: ۳۶% تعدیل مثبت
پوشش ۹ ماهه ۶۱% مبلغ ۱۱۸ ریال

ولملت
واسپاری ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۹۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۶% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۰% پوشش داده است.

وخارزم
سرمايه گذاري خوارزمي در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۶ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۱ ریال سود محقق کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۹۷,۴۹۳ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

کیمیا
صدور مجوز افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰%
محل تامین: سود انباشته

ورنا
افشای اطلاعات با اهمیت

سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۱۳۳ ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۸۵ ریال
درصد تغییر: ۳۶% تعدیل منفی
پوشش ۳ ماهه ۲۰% مبلغ ۱۷ ریال

ثجوان
تأمين مسکن جوانان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۷۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲% کاهش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۴,۲۳۴ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

امید

تامين سرمايه اميد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۲۸% پوشش داده است.

تپمپی

گروه صنایع پمپ سازی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ را ۱۵% پوشش داده است

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.