کدال

خبرهایی از ثباغ و ورنا و کایتا و وتوس و…در کدال

 

ثتوسا
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴۱ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۰۷ ریال زیان شناسایی کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۳,۵۷۸ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

 

وثخوز
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴% کاهش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۳۵ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

 

ورنا
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۲۱% پوشش داده است.

 

کایتا
ایتالران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۰ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۹۲ ریال زیان شناسایی کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۰ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

 

وتوس
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۹% افت داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۶% پوشش داده است.

 

شگل
گلتاش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۲۲% پوشش داده است.

 

ساروج
بين المللي ساروج بوشهر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۵ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۱ ریال سود محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲۹,۲۳۰ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

 

ثنظام
سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۵ ریال زیان محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۱۸ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

 

وثنو
سرمايه گذاري ساختمان نوين در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۲ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۶ ریال زیان محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۹,۶۱۷ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

 

بکاب
صنايع جوشکاب يزد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۱۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۴۱% پوشش داده است.

 

ثباغ
شهرسازي و خانه سازي باغميشه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۳۳ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه ی خود را ۳۲% افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۳۲۹% رشد داشته ولی سود خالص رشد ۴۶۵%داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۵۲% پوشش داده است.

 

وایرا
سرمايه گذاري صنايع ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۴ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵% کاهش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۵,۰۲۹ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

 

پکویر
کویر تایر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶% افت داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۱% پوشش داده است.

 

شاملا
معدني املاح ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۲۱۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۱۰% پوشش داده است.

 

حپارسا
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۹۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶% رشد داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۵۲% پوشش داده است

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید