عناوین : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد نزدیک به ۵۰۰۰ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص با رشد ۵۰۹۶ واحدی به نیمه کانال ۳۲۷ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۶۹۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به نیمه کانال ۳۲۲ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس امروز: رشد ۶۱۹ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات از ۳۰۰۰ میلیارد فراتر رفت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۴۰۸۲ واحدی و صعود به نیمه ارتفاع ۳۱۸ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص ۳۳۵۷ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: مقاومت ارتفاع ۳۱۱ هزار شکسته شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۱۶۶ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: روزهای نوسانی بازار تا کی ادامه دارد؟!

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون سهم و...