عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۷۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دسته: تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۷۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۷۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۷۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۴

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ دسته: ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده در سال ۱۳۹۷

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ دسته: قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسساتی که...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ بخشودگی جرائم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تکمیل...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی مبنی بر رد شکایت ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۶۳ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی مبنی بر رد شکایت ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۶۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ دسته: ماده ۱۳ ق.م.م موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال...