عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ دسته: ماده ۱۳ ق.م.م موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دسته: ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱ موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران در خصوص...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دسته: ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دسته: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در رد ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۳۱

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ دسته: ماده ۱۴۷ ق.م.م موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۵ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م موضوع: تأییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تولید کمپوست قارچ خوراکی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۳ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: ماده ۸۱ ق.م.م موضوع: ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ مبنی بر عدم ابطال تعدادی از...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م موضوع: تأییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص مراکز استخراج رمز ارزها (ماینینگ)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: ماده ۱۳۲ , ۱۴۱ ق.م.م موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیئت محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمز ارزها ضمن ارسال تصویر...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م که به امضای وزرای...