گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار بورس : رشد ۳۶۸۲ واحدی شاخص کل و بازگشت به کانال ۲۰۷...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :طبق گزارش بازار بورس ، در جریان معاملات امروز...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : بازگشت شاخص به کانال ۲۰۴ هزار با افت ۵۰۰۰ واحدی

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :طبق گزارش بازار بورس ، در جریان معاملات امروز...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : افت ۲۱۸۹ واحدی شاخص کل در مقابل رشد ۵۸۹ واحدی...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :طبق گزارش بازار بورس ، در جریان معاملات امروز...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : رشد ۵۶۰۰ واحدی شاخص کل در معاملات امروز و نزدیک...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :طبق گزارش بازار بورس ، در جریان معاملات امروز...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : بازگشت به کانال ۲۰۳ هزار با رشد ۹۱۹ واحدی شاخص...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 7 میلیارد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : نزول شاخص کل به کانال ۲۰۲ هزار با افت نزدیک...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : حرکت از تقاضای زیاد به سمت عرضه زیاد، نتیجه امروز...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 6 میلیارد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : رشد ۴۴۶۴ واحدی شاخص کل در معاملات امروز

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 4 میلیارد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : رشد ۸۵ واحدی شاخص کل و نزدیک شدن به کانال...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس : رشد ۵۷۲۱ واحدی شاخص کل ؛ سقف تاریخی شکست!

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 7 میلیارد...

سایر مطالب