دسته: تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش خیلی خوب از رشد سهام چند شرکت غذایی و قندی

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها غشهداب: سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۴۳,۱۶۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۰۴,۴۵۳ […]

اخبار کدال : رشد ۵۲ درصدی سهام دامین از گروه داروسازی، ۷۹ درصدی دکوثر و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها دجابر: سهام داروسازي جابر ابن حيان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۸۱,۴۳۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۵۳,۸۵۳ میلیون ریال درآمد […]

اخبار کدال : گزارش عالی از رشد سهام چند شرکت پتروشیمی؛ جم، زاگرس، کرماشاو…

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها شجم: سهام صنايع پتروشيمي تخت جمشيد دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۵۶,۸۲۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۷۹,۶۲۶ میلیون ریال […]

اخبار کدال : افزایش زیان ۳۰ درصدی سهام بانک دی، رشد ۳۵ درصدی توریل و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها توریل: سهام توکا ریل دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۳۲۰,۰۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۵۹۱,۵۵۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال […]

اخبار کدال : رشد ۱۲۹ درصدی سهام ارفع، ۷۸ درصدی فولای و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها پسهند: سهام صنايع لاستيکي سهند دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۶,۷۴۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۲۱,۲۳۷ میلیون ریال درآمد داشته […]

اخبار کدال : رشد ۲۰۷ درصدی سهام شپارس، ۷۲ درصدی کگل، ۱۲۷ درصدی کشرق و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها کشرق: سهام صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰,۹۳۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۷۵,۱۴۸ میلیون ریال […]

اخبار کدال : گزارش رشد برای بیشتر نمادهای سیمانی؛ سهام سغرب ۶۰ درصد، سدشت ۷۲ و…

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها سغرب: سهام صنايع سيمان غرب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۱,۸۶۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۲۷,۸۴۱ میلیون ریال درآمد […]

اخبار کدال : رشد ۶۶ درصدی سهام شسپا، ۷۵ درصدی سهام شنفت، ۱۳۸ درصدی سهام خکاوه و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها شسپا: سهام نفت سپاهان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳,۱۰۹ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۷,۸۷۶ میلیارد ریال درآمد داشته که […]

اخبار کدال : تعدیل منفی ۶۸ درصدی سهام ثتران، اخبار مهم برای شسپا و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها وپارس: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت بانک پارسيان با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت […]

اخبار کدال : افزایش سرمایه ۸۵ درصدی سهام ذوب، ۱۰۰ درصدی مرقام و …

کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها مرقام: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت ايران ارقام با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت […]
عنوان 1 از 1712345 » 10...آخر »

مطالب بیشتر