عناوین : آرشیو تحلیل زنده

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت بالای هفتاد درصدی برای دریشمک و هرمز و گزارش چند شرکت

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها وملل: سهام اعتباری ملل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال زیان...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش عملکرد شش و نه ماهه سهام سدور، پلوله، دریشمک و …

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها سدور: سهام سیمان دورود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۳ ریال سود محقق...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت ۵۰ درصدی سهام شنفت، افزایش سرمایه و تصمیمات مجمع چند شرکت

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها کگاز: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سهام شرکت شیشه...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : افت ۷۸ درصدی سهام چفیبر، افزایش سرمایه فارس و …

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها چفیبر: سهام تولید فیبر ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود ۸۵۱ میلیون ریال درآمد داشته...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۹۴ درصدی سهام کفرا، ۴۶ درصدی پارس، ۷۱ درصدی کگل و … در گزارش شش ماهه

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها کفرا: سهام فرآورده های نسوز ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۵۸,۸۷۳ میلیون ریال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۲۵ درصدی سهام آپ، ۹۵ درصدی شفن و … در گزارش شش ماهه

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها آپ: سهام آسان پرداخت پرشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۹۲۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند (قسمت دوم)

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اعتلا: سهام سرمایه گذاری اعتلاء البرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶۹ ریال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود دچار افت شده اند.(قسمت سوم)

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها حسیر: سهام ریل سیر کوثردردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۳,۲۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : در خواست افزایش سرمایه برای سهام فولاد، ذوب، وتوس و …

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، افزایش سرمایه، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها فولاد: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۷۳ درصدی سهام فاذر، ۵۱ درصدی ذوب، ۴۰ درصدی درازک و …

محسن زکی زاده
کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها فاذر: سهام صنایع آذراب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴۴,۸۷۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...