دوشنبه/ ۳۱ خرداد / ۱۴۰۰

سهام وانصار

شرکت بانک انصار با نماد بورسی وانصار

عنوانتوضیحات
نام نمادوانصار
نام شرکتبانک انصار
سال تاسیس1389
بازاربازار اول (تابلوی اصلی) بورس
محصولات یا خدماتفروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليک، سلف، مضاربه، مشارکت مدني، خريد دين، بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده، تسهيلات ارزي، تسهيلات قرض الحسنه، ساير تسهيلات، گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام و…
گروهبانک و موسسات اعتباری
سهامداران (عمده)شركت خدمات آينده انديش نگر 50 درصد، شركت سرمايه گذاري يمین 10 درصد، صندوق بازنشستگي كاركنان صداوسيما 10درصد
سال مالی12/29
آدرستهران -خيابان پاسداران شمالی – نرسیده به صاحبقرانيه پلاک 539
وب سایتhttps://www.ansarbank.ir
ایمیل096300@ansarbank.ir
شماره تلفن
وضعیت نمادمتوقف شده

شرکت بانک انصار با نماد بورسی وانصار

ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر (ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ) و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن اﺳﺖ.
١- ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر(ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ١٧/٠١/١٣٧٩ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣٥١ ، ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮب ﺗﺎرﻳﺦ ٢١/٠١/١٣٧٩ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ٣٧٤٥٢٨ ﺗﺎرﻳﺦ ٠٨/٠٣/١٣٨٩ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ٥٩٢٠٤/٨٩ از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ درﺗﺎرﻳﺦ ٢٠/٠٣/١٣٨٩اﺧﺬ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋـﺎم) در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٩/٠٣/١٣٩٠ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و درﺗﺎرﻳﺦ ٢٩/٠٤/١٣٩٠ درﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﺎزار اول ﺑﻮرس درج و درﺗﺎرﻳﺦ ٠٦/٠٦/١٣٩٠درﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﻮرس ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺗﺎرﻳﺦ ٣١/٠٤/١٣٩٣ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
٢- ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻃﻠﺲ(ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص) در ﺗﺎرﻳﺦ ٠٩/٠٢/١٣٦٥ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﻲ ﺷﻤﺎره ٥٩٧٨٤ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن دﻫﻢ ، ﭘﻼك واﻗﻊ اﺳﺖ.
٣- ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎوران اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺼﺎر (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص)، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮم ﻛﻮﺛﺮ از اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ١٩٠٦١٧ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ١٥/١١/١٣٨١ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻄـﺎﺑﻖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻮرخ ٠٤/٠٢/١٣٩٦ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ از ﻓﻨﺎوران ﺣﻔﻴﻆ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوران اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺼﺎرﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ (ﺟﺮدن )ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺎﺑﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻼك ٥٩ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ.
٤- ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ اﻧﺼﺎر (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص) در ﺗﺎرﻳﺦ ١٢/٠٩/١٣٨٣ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃـﻲ ﺷﻤﺎره ٢٣٥٨٦٠ ﺗﺎرﻳﺦ ١٢/٠٩/١٣٨٣ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺎرﻳﺦ٣٠/٠٧/١٣٨٥ ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺧـﺎص ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ و در ﺗـﺎرﻳﺦ ٢١/١٠/١٣٩٢ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺻﺎدر و در ﺗﺎرﻳﺦ ١١/١٢/١٣٩٢ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ از ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮدرو ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ اﻧﺼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان ، اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ ، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻘﺎﻳﻖ ، ﭘﻼك ١/٥٤ واﻗﻊ اﺳﺖ.
٥- ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺮاﻓﻲ اﻧﺼﺎر (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص) در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٣/١٢/١٣٩٠ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺗﺤـﺖ ﺷـﻤﺎره ٤٢٣٢٦٤ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ودرﺗﺎرﻳﺦ ١٤/٢/١٣٩٣ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻـﺮاﻓﻲ (ﻧـﻮع دوم) را از ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٣٦٢٣٣ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد . ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان ، ﻣﻴﺪان ﻓﺎﻃﻤﻲ، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر ، ﭘﻼك ٤١ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
٦- ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص) در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٢/٠٦/١٣٨٤ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﭘـﺎرس ﮔﺴـﺘﺮﺧﺒﺮه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ٢٤٤٦٧ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﻃـﻲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٠/٠٢/١٣٨٧ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﭘﺎرس ﮔﺴﺘﺮﺧﺒﺮه وﻃﻲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ٠٦/٠٥/١٣٩٤ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎرﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ٠٥/١١/١٣٨٧ ﻧـﺰد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺮﻛﺖ داراي ﺷﻌﺒﺎﺗﻲ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸـﻬﺪ، اﺻـﻔﻬﺎن، ﺷـﻴﺮاز، زﻧﺠﺎن، ﻛﺮج، رﺷﺖ، ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در اراك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
٧- ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) در ﺗﺎرﻳﺦ ٥/٩/١٣٦٣ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ٣٢٣٩ ﻣﻮرﺧﻪ ٢٦/١/١٣٦٤ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳﺖ.ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٤/٦/١٣٨٢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﻋـﺎم ﺗﺒـﺪﻳﻞ و در ﺗﺎرﻳﺦ ٥/٢/١٣٩٠ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزي ﺑﺎﻏﻤﻴﺸـﻪ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) ﺟﺰء واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر اﺳﺖ و ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ ﺷـﺮﻛﺖ دراﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎن ﺗﺒﺮﻳـــﺰ ، ﻛﻮي وﻟﻴﻌﺼﺮ، ﻣﻴﺪان ﺗﺨﺘﻲ ، ﻧﺒﺶ ﺧﻴــﺎﺑﺎن اﺑﻦ ﺳﻴﻨــﺎ، ﭘﻼك ٥١ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ آن در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه واﺳﻄﻪ ﮔﺮي ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﮔﺮوه ﻫﺪف آن ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ( ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻧﻜﻲ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮد(ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ)، ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوست عزیز، تحلیل سهام شرکت ها در سایت تحلیلک طی بازه های زمانی مختلف بارگذاری و آپدیت می شوند، در صورتی که تحلیل مد نظر خود را مشاهده نکردید حتما دوباره به ما سر بزنید و در قسمت گفتگو در پایین صفحه میتوانید نظر و یا سوال خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل سهام وانصار

آخرین تحلیل‌ سهام

آخرین مطالب بازار سرمایه

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا