برچسب : آئین نامه اجرایی

بخشنامه ها مالیات

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دسته: حکم مالیاتی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع: ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...