برچسب : آئین نامه ماده 95 ق.م.م

راهکارهای مالیاتی مالیات

تقسیم بندی مشاغل بر اساس آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
آیین نامه اجرائی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اصلی ترین دستور العمل برای تعیین تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است....