برچسب : آداب مجامعت

حکمت و فلسفه شرح مراتب طهارت عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس چهارم (قسمت اول)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی مجلس چهارم – قسمت اول «بسم الله الرحمن الرحیم» مراتب طهارت: طهارت ظاهری «طهارت بدن» همانطوری که بین ظاهر و باطن عالم مناسبت وجود دارد و این ظاهر و...