برچسب : آدرس موزه ملی قرآن کریم

گردشگری

معرفی موزه ملی قرآن کریم تهران

نویسنده
موزه ملی قرآن کریم تهران در حال حاضر تنها موزه تخصصی در بین موزه های کشور است که سیر تحول تدریجی هنرهای قرآنی را در بازه زمانی حدود قرن چهارم هجری تا اواخر دوره قاجاریه...