برچسب : آدم

عارفانه

نکته ای در فهم قصه های قرآنی

Khalili21
نکته ای در فهم قصص قرآن این نکته به عنوان رمزی در فهم قصه های قرآن کریم است که بیان می کنیم و آن اینکه: هر آنچه را در قرآن می خوانید از قصه آدم...